jahad_header (5)

شرح وظایف واحدهای سازمانی قسمت اول

وظايف  واحدهاي استاني سازمان جهادكشاورزي 

مديريت حوزه رياست :

-     تدوين سياست ها و اجراي برنامه هاي اطلاع رساني به شيوه هاي متناسب از جمله برگزاري اجلاسها ، سمينارها ، همايشهاي علمي و نمايشگاههاي داخلي و منطقه اي .

-     هماهنگي براي ايجاد ارتباط با رسانه ها ، خبرگزاري ها و ساير مراجع ذيربط وارائه اخبار و رويدادهاي سازمان به منظور اطلاع رساني .

-     برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي لازم بين واحدهاي تابعه با دستگاه هاي برون سازماني .

-     انجام امور مربوط به مكاتبات و پيگيري ارجاعيات رياست سازمان .

-     بررسي مطالب مندرج در جرايد در ارتباط باسازمان و تهيه پاسخ هاي لازم .

-     انعكاس مشكلات و تنگناها و مسايل مديريت هاي شهرستان ها به بخشهاي مختلف سازمان و پيگيري تا حصول نتيجه .

 

 حوزه نمايندگي ولي فقيه :

-     تهيه ، تدوين و اجراي طرحها و برنامه هاي مربوط به اعتلاي فرهنگي كاركنان سازمان .

-     ارائه الگوها ، مدلها ، چارچوبها و سيستمهاي مبتني بر ارزشهاي اسلامي و حدود موازين شرعي ، ديدگاههاي اسلامي در موضوعات مربوط به وظايف سازمان جهاد كشاورزي استان .

-     تهيه و تدوين طرحها و برنامه هاي مورد نياز سازمان استان در زمينه حوزه فعاليت نمايندگي ولي فقيه و پيش‌بيني و برآورد اعتبارات مورد نياز و پيگيري جهت تأمين  اعتبار .

-     انجام بررسيها و اقدامات لازم در رابطه با موضوعات مورد نياز همكاران سازمان از جنبه ديني و ارزشي .

-     برقراري و ارتباط كاركنان سازمان جهادكشاورزي استان با ائمه جمعه، نهادها و مراكز فرهنگي در استان.

-     انجام اقدامات لازم جهت شناسايي نيروهاي ارزشي و جلب همكاري آنها در انجام فرضيه امر به معروف و نهي از منكر .

-     انجام اقدامات لازم درخصوص ترويج شعائر و معارف اسلامي از طريق مراسم سخنراني، بانك نوار، توليد محصولات فرهنگي ، وسائل سمعي و بصري و تجهيز كتابخانه ها .

-     نظارت بر انجام ذبح شرعي دام و طيور در كشتارگاهها و نيز نظارت بر فرآورده هاي غير خوراكي توليدي كشتارگاه ها در سطح استان .

-     جمع آوري آمار و اطلاعات و گزارش عملكرد از حوزه‌ها و مراكز تحت پوشش و تجزيه و تحليل آنها به مراجع و مسئولين ذيربط .

-     نظارت بر عملكرد حوزه‌ها و مراكز تحت پوشش به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي امور از طريق انجام بازرسي مستمر و ارائه پيشنهادهاي لازم  .

-     نظارت بر حسن اجراي دستورالعملها، بخشنامه‌ها ومقررات ابلاغي از سوي حوزه نمايندگي ولي فقيه در حوزه‌ها و مراكز تحت‌پوشش .

-     ارائه‌ گزارشهاي لازم از عملكرد حوزه تحت سرپرستي و حوزه هاي تحت پوشش به مراجع و مسؤولين ذيربط .

-     تبليغ و انتشار مواضع ، خط مشي ها و رهنمودهاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري و زمينه سازي در جهت اجراي آنها.

-     نيازسنجي و اجراي برنامه آموزش عقيدتي سازمان ، ايجاد و تمهيدات و پيگيري هاي لازم جهت اجراي دوره هاي آموزش عقيدتي

-     ارتباط و همكاري با واحد هاي آموزشي در مراكز استان به منظور بهره‌برداري متقابل از امكانات و تجهيزات .

-     انجام اقدامات لازم جهت دريافت سوالات و استفتانات ، احكام ‌و مسائل اخلاقي مورد نياز همكاران و تهيه پاسخهاي لازم (مشاوره‌ ‌‌مذهبي)

-     تهيه بانك اطلاعات درخصوص برگزاري دوره ها ، اساتيد ، فراگيران ، گواهينامه‌ها ، كارنامه‌ها و ...

-     برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي پرورشي براي كاركنان سازمان و خانواده‌هاي آنان .

-     انجام اقدامات لازم درجهت تقويت تواناييهاي علمي و مكتبي كاركنان از طريق انس دهي با قرآن کریم و ...

-     انجام اقدامات لازم به منظور اقامه نماز از طريق ترويج و برگزاري نماز جماعت ،آموزش و تبليغ احكام نماز و رونق بخشيدن به نمازخانه‌ها و امور مربوط به آنها .

-     انجام اقدامات لازم جهت تهيه و تأليف ، توزيع و انتشار جزوات و منابع آموزشي ، فرهنگي ، ارزشي و عقيدتي مورد نياز كاركنان  سازمان .

-     انجام اقدامات لازم جهت تهيه و توليد محصولات فرهنگي ، تبليغي و هنري ، تراكت ، پوستر، بروشور و پلاكارد در مناسبتهاي مذهبي ، اعياد و ايام ا... .

-     نظارت بر عملكرد حوزه‌ها و مراكز تحت پوشش به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي امور از طريق انجام بازرسي مستمر و ارائه پيشنهادهاي لازم .

-     نظارت بر حسن اجراي دستورالعملها، بخشنامه‌ها ومقررات ابلاغي از سوي حوزه نمايندگي ولي فقيه در حوزه‌ها و مراكز تحت‌ پوشش .

 

مديريت هسته گزينش :

-     اجراي دستورالعملها وبخشنامه هاي هيات عالي گزينش وهيئت مركزي گزينش وزارت جهاد كشاورزي  .

-     بررسي وتعيين صلاحيت عقيدتي – سياسي – اخلاقي متقاضيان ورود به خدمت در سازمان استان و واحدهاي تابعه ووابسته و انجام مراحل گزينش مربوطه .

-     رسيدگي مجدد به شكايات شاكيان مردود شده در جريان گزينش استخدام

-     مشاوره وتبادل نظر با هيئت مركزي گزينش در پيشبرد فعاليت ها و نيز استعلام موارد خاص .

-     انعكاس نتايج حاصل از گزينش متقاضيان استخدام به واحد امور اداري و ساير مراجع ذيربط جهت انجام ساير مراحل اداري و استخدامي افراد .

 

 گروه  پژوهشي،برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي  :

- بررسي وشناخت امكانات و استعدادهاي بالقوه و بالفعل منابع و عوامل توليد بخش كشاورزي (توسعه روستايي) در سطح استان و مسائل و مشكلات فني ، اقتصادي و اجتماعي مربوط به آنها.

- تهيه و تدوين خط مشي ها ، اهداف ، برنامه ها و سياستهاي توسعه و عمران روستاها و مناطق عشايري در استان در قالب سياستها و برنامه هاي مصوب .

- جمع آوري ، استخراج ، طبقه بندي ، پردازش ، نگهداري ، به هنگام سازي و انتشار آمار و اطلاعات مربوط به توسعه و عمران روستايي در استان .

- برنامه ريزي ، اتخاذ تدابير و پيش بيني سازوكارهاي لازم به منظور توسعه و عمران روستاها با هماهنگي ساير دستگاهها در سطح استان .

 

مديريت بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات :

- اجراي امور مربوط به ارزيابي عملكرد و تهيه گزارشهاي لازم از نتايج ارزيابي و ارائه آن به رئيس سازمان و ساير مراجع ذيربط.

- انجام بازرسي هاي لازم و تهيه گزارشات موردي و ادواري از عملكرد واحدهاي سازمان و تجزيه و تحليل آنها.

- دريافت شكايات حضوري و مكتوب مراجعين از واحدها و كاركنان سازمان و بررسي پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات و اعلام پاسخ به شاكيان وجمع بندي آنها جهت تهيه گزارش هاي لازم .

- همكاري و تعامل با دستگاههاي نظارتي و بازرسي در چارچوب ضوابط و مقررات

- بررسي ميزان سلامت اداري و پيشگيري از مفاسد اداري و مبارزه با ارتشاء در سطح سازمان براساس مقررات مربوطه . 

 

 مديريت حراست :

- انجام اقدامات لازم درجهت حفاظت وپاسداري از كليه اسناد، اماكن و تاسيسات و كنترل مبادي ورودي و خروجي سازمان .

- طبقه بندي وكنترل اخبار ، اسناد و مدارك محرمانه .

- ايجاد هماهنگي و ارتباط با مراجع انتظامي و قضايي بمنظور جلوگيري و برخورد با ناهنجاريهاي اجتماعي موجود در محيط سازماني .

- تهيه و پيشنهاد طرحهاي امنيتي و حراستي مربوطه و ايجاد دبيرخانه محرمانه .

- تشكيل پرونده حراستي كليه پرسنل اعم از رسمي ، پيماني و قراردادي .

- اجراي دستورات ، مقررات ، دستورالعملها و طرحهاي حراستي صادره از طرف مراجع ذيصلاح .
 

مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي :

 - برنامه ريزي و اقدامات لازم جهت پشتيباني و تجهيز شبكه ترويج كشاورزي استان ، واحدهاي شهرستاني  و واحدهاي مستقر در پايين تر از شهرستان

- ساماندهي ، تجهيز و پشتيباني امكانات و تجهيزات سخت افزاري ترويج و ارائه خدمات پشتيباني لازم به واحدهاي تخصصي و اجرايي ذيربط .

- نيازسنجي و انجام مراحل جذب ، نگهداري و آموزش سربازان سازندگي ، مروجين روستايي ، ناظرين فني مزرعه ، مشاورين مزرعه و ساير عاملين شبكه ترويج با هماهنگي ساير واحدهاي تخصصي ذيربط .

- انجام اقدامات لازم جهت برگزاري همايش هاي علمي ، دوره هاي تخصصي و آموزشهاي مرتبط با ترويج كشاورزي .

- انجام اقدامات رسانه اي موضوع فعاليت ها و برنامه هاي ترويج كشاورزي .

- اجراي دوره هاي  آموزشي بهره برداران كشاورزي .

 

مديريت آب و خاك و امور  فني مهندسي  :

-     اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در زمينه مديريت عرصه ها و منابع آبي و خاكي كشاورزي مناطق مختلف استان و تعيين اهداف و برنامه ها .

-   اجراي كليه مقررات و دستورالعمل هاي وزارت جهاد كشاورزي درزمينه تامين ، توزيع و
 بهره برداري از منابع آب كشاورزي و تاسيسات آبي مربوطه .

-     بررسي واولويت بندي اراضي كشاورزي جهت انجام عمليات اصلاح ونوسازي خاك ، تسطيح اراضي ، زهكشي، شوري زدائي ، احياء ، يكپارچه سازي ، آماده سازي، عمليات ضد فرسايش و جاده هاي بين مزارع ، آبرساني ، احياء قنوات و استقرار  سيستم هاي آبياري.

-     بررسي وتعيين پيمانكاران جهت پيشبرد فعاليت هاي اجرائي بخش آب وخاك كشاورزي ودامپروري و تاسيسات مربوطه در استان وعقد قراردادهاي مربوطه .

-     نظارت مستمر به فعاليت هاي پيمانكاران بخش غيردولتي در اجراي طرح ها ، پروژه هاي آبي وخاكي وكشاورزي ودامپروري وتاسيسات مربوطه استان واخذ و جمعبندي آمار و گزارشهاي مربوطه .

-     انجام برنامه ريزي و اقدامات لازم درخصوص تجهيز و تقويت آزمايشگاه هاي مستقر در بخش هاي مختلف سازمان .

 

مديريت تنظيم بازار محصولات و نهاده هاي كشاورزي :

- اجراي سياستها و خط مشي هاي وزارت جهاد كشاورزي در زمينه بازرگاني ، بيمه محصولات كشاورزي در استان .

 - انجام برنامه ريزي لازم جهت ساماندهي بازارهاي محصولات كشاورزي در منطقه و طراحي سيستم توزيع مناسب جهت عرضه محصولات مختلف كشاورزي و برآورد قيمت خريد تضميني .

 

مديريت صنايع كشاورزي :

- راهبري و اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در احياء، بهبود و توسعه صنايع تبديلي وتكميلي بخش كشاورزي .

- تدوين برنامه راهبردي جهت مديريت صنايع تبديلي و تكميلي با توجه به ظرفيتهاي توليد ، فرآوري و مصرف استان در چارچوب سياست مصوب .

- بررسي وضعيت ضايعات محصولات غذائي كشاورزي در مراحل مختلف توليد، تبديل ، توزيع، مصرف و ايجاد تعامل مناسب با واحدهاي مربوطه جهت دستيابي به راه حلهاي مناسب در جهت كاهش ضايعات .

- تهيه وتدوين دستورالعملهاي فني لازم در زمينه احداث ، بهبود وتوسعه صنايع غذائي كشاورزي هماهنگ با ساير برنامه هاي مربوط.

 

 مديريت امور اراضي  :

-     شناسائي و تهيه آمار مربوط به كليه اراضي دولتي قابل واگذاري در اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در امور زمين .

-     برنامه ريزي واگذاري اراضي قابل واگذاري جهت استفاده مطلوب در قالب سياستها، دستورالعملها و ضوابط اجرائي ابلاغ شده.

-     انجام اقدامات لازم جهت واگذاري بخشي از املاك خريداري شده از مالكين مشمول مرحله اول قانون كه بعلتي تاكنون به زارعان مربوطه منتقل نشده است .

-     فروش اراضي مزروعي مشمول قانون انحلال بنگاه خالصجات به متصرفين مربوطه براساس قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث ازطرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب   ۲۰/۴/۵۴ .

-     فروش عرصه و اعيان مشمول قانون انحلال بنگاه خالصجات به صاحبان اعيان بر طبق قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي واعيان مستحدثه .

-     پيگيري اقدامات مربوط به ادعاي خالصه و به ثبت رساندن اراضي بمنظور صدور اسناد مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران .

-     خريد اعياني و حقوق متصرف شده توسط  اشخاص كه در موعد مقرر در قانون، ازخريد عرصه و اعياني و اراضي تصرفي خود استنكاف نموده اند.

-     تعيين تكليف مالكيني كه وجوه نقدي يا دستور پرداختها يا قبوض بهاي ملك آنها بعلل مجهول المالك بودن يا اعتراض داشتن يا ساير اشكالات ثبتي در صندوق ثبت توديع گرديده و نيز صدور اجازه پرداخت آنها با اخذ تضمين يا تامين كافي و رفع توديع از آنها .

-     اتخاذ تصميم در مورد مدعيان نسق زراعي براساس مقررات ماده ۶ قانون مواد الحاقي به آئين نامه اصلاحات ارضي.

-     اجراي بخشنامه هاي صادره در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات در هر مورد كه ضروري تشخيص داده شود.

-     رسيدگي و اعلام پاسخ به دفاتر اسناد رسمي در زمينه فك رهن از اسناد زارعين .

-     تعيين آمار مربوط به دهات ترك نسق شده و تعداد زارعان مربوطه و آمار مربوط به باغات غارسي .

-     تعيين آمار دهات و مزارعي كه تاكنون قانون اصلاحات ارضي بعللي درآنها اجرا نشده است .

-     ارسال آمارها و صورتهاي دهات و مزارع موقوفه عام به اداره اوقاف استان ازطريق سازمان جهاد كشاورزي استان .

-     تهيه آمار مربوط به بدهيهاي زارعين و دستور پرداختهاي مربوط به واگذاري املاك .

-     بررسي پرونده ها و گزارشاتي كه در مورد اشتباهات حاصله در اسناد زارعين مطرح مي باشد.

-     رسيدگي به پرونده هائي كه مشمول قانون ترتيب رسيدگي وختم پرونده هاي مشمول قانون اصلاحات ارضي بوده براساس لايحه قانوني تكميل پاره اي از مواد قانون اصلاحات ارضي مصوب  ۱۳/۲/۵۹  شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران .

-     رسيدگي در مورد اشتباهات حاصله در اسناد افراديكه در اجراي مقررات قانون خالصجات اراضي خالصه به آنها واگذار شده براساس تبصره ۵ ماده ۳ قانون انحلال بنگاه خالصجات .

-     رسيدگي در مورد اشتباهات حاصله در اسناد افراديكه در اجراي مقررات قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث، عرصه اعيان و اراضي به آنها واگذار شده .

-     رسيدگي به پرونده هاي مربوط به معاملات املاك غير مجاز مالكين موضوع تبصره  ۵ ماده ۲ قانون اصلاحات ارضي وماده ۷ قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر وماده ۲۹ آئين نامه اجرائي آن.

-     رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اشتباهات مالياتي موضوع بندهاي الف و ب ماده ۴ قانون مواد الحاقي به آئين نامه اصلاحات ارضي در زمينه افزايش يا تقليل قيمت ملك .

-     رسيدگي به اشتباهات حاصله در مستثنيات قانوني مالكان براساس قوانين مربوطه و لايحه قانوني تكميل ماده اي از مواد قانون اصلاحات ارضي.

-     رسيدگي به اشتباهات حاصله در مشخصات متعاملين و ميزان نسق زراعي ومبلغ مورد معامله ومشخصات ملك و غيره موضوع ماده  ۳۸  آئين نامه اصلاحات ارضي .

-     رسيدگي بر مورد ابطال اسناد زارعيني كه در موعد مقرر قانوني حق ريشه خود را به مالكين ملك منتقل ومجددا در اجراي قانون در مورد همان اراضي سند دريافت كرده اند.

-     تهيه نقشه مورد نياز از اراضي مورد واگذاري با همكاري دستگاههاي ذيربط.

-     دريافت طرحهاي متقاضيان زمين وجمع آوري اطلاعات مورد نياز وتكميل پرونده آنها .

-     معرفي متقاضي جهت دريافت استعلامهاي لازم از ادارات ذيربط( برق ، دارائي ، محيط ، زيست و.... ) ازطريق سازمان جهاد كشاورزي استان .

-     طبقه بندي و حفظ ونگهداري اسناد خاص مديريت امور اراضي .

-     پيگيري امر وصول درآمد دولت ناشي ازقراردادهاي منعقده .

-     انعكاس ميزان درآمد در دفاتر منطقه .

 

 معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي  :

- انجام بررسيهاي مختلف درعرصه توليد كشاورزي استان جهت دستيابي به شاخصها و الگوهاي توسعه بخش در استان .

- انجام بررسي هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي درخصوص ايجاد بستر مناسب بمنظور اصلاح و بهبود الگوي غذايي رايج در استان و تدوين برنامه توسعه پايدار بخش كشاورزي در چارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب.

- راهبري و اجراي سياستها و برنامه هاي كلان دستگاه در زمينه فناوري اطلاعات و ارائه خدمات لازم جهت بهبود ارتباطات شبكه اتوماسيون سازمان استان در راستاي كارآمد سازي شبكه اطلاعات رايانه اي .

- جمع آوري آمار و اطلاعات كشاورزي استان و تجزيه و تحليل آنها و تهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذيربط.

- اجراي سياستها وخط مشي هاي وزارت جهاد كشاورزي در زمينه بازرگاني ، بيمه محصولات كشاورزي در استان .

- انجام برنامه ريزي لازم جهت ساماندهي بازارهاي محصولات كشاورزي در منطقه و طراحي سيستم توزيع مناسب جهت عرضه محصولات مختلف كشاورزي و برآورد قيمت خريد تضميني .

- تعيين و برآورد ميزان خسارات وارد شده به كشاورزان بواسطه حوادث غير مترقبه و شرايط نامساعد محيطي و برنامه ريزي جهت تامين پرداخت هاي جبراني لازم.

- انجام هماهنگي هاي لازم با مراجع داخل و خارج از سازمان استان جهت تامين منابع مالي جبران خسارت بهره برداران بخش كشاورزي .

 

اداره آمار ، فناوري اطلاعات و تجهيز شبكه :

- جمع آوري آمار و اطلاعات كشاورزي استان و تجزيه و تحليل آنها و تهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذيربط .

- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در جهت توسعه و بهبود شبكه اتوماسيون اداري سازمان استان و واحدهاي تابعه و وابسته در چارچوب سياستهاي مربوطه .

- توليد ، راهبري و نگهداري سيستمهاي كاربردي مورد نياز شبكه اتوماسيون با بهره گيري از تجهيزات و امكانات سخت افزاري و نرم افزاري .

- انجام اقدامات لازم در خصوص نصب و راه اندازي تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مربوط به شبكه اتوماسيون اطلاعات اداري و ارائه خدمات پشتيباني مربوطه .

- كنترل و نظارت مستمر بر كاركرد تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري موجود و بهبود ارائه خدمات رايانه اي به سيستم اداري سازمان .

 

مديريت امور برنامه و بودجه :

- هماهنگي وهدايت واحدهاي مختلف سازمان در تدوين برنامه هاي پيشنهادي و تلفيق برنامه هاي مختلف جهت برنامه ريزي جامع در مقاطع مختلف زماني .

- تنظيم بودجه مورد نياز ساليانه با توجه به برنامه هاي كلان سازمان ، در قالب دستورالعملهاي مربوط و هماهنگي لازم جهت تخصيص وتوزيع بودجه به واحدهاي مختلف .

- انجام اقدامات لازم به منظور اخذ وتخصيص اعتبارات جاري ، عمراني و ارزي و ساير منابع اعتباري سازمان و ابلاغ آن .

- كنترل ونظارت بر هزينه كرد اعتبارات براساس طرحها ، برنامه ها وموافقتنامه هاي مصوب و ارائه گزارشهاي لازم .

 

مديريت امور سرمايه گذاري :

- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت گسترش زمينه هاي كارآفريني و ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي استان در راستاي سياستهاي مصوب .

- زمينه سازي جهت جذب وهدايت سرمايه گذاري غير دولتي در بخش كشاورزي و فراهم آوردن زمينه ها وامكانات مربوطه .

- انجام اقدامات لازم و پيگيري جهت جذب و هدايت تسهيلات و اعتبارات بانكي مورد نياز طرحها و برنامه­هاي سازمان وحضور در مراجع ذيصلاح پولي و بانكي به منظور توجيه و دفاع از برنامه هاي اعتباري مذكور .

 

معاونت بهبود توليدات گياهي   :

- راهبري و نظارت به امور مربوط به بهبود و افزايش توليدات كشاورزي در سطح استان در چارچوب سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي .

-     تهيه برنامه و بودجه پيشنهادي ساليانه توليد محصولات كشاورزي و ارائه به واحدهاي ذيربط جهت تصويب و نظارت بر آنها .

-     اتخاذ تدابير لازم بمنظور احياء ، بهبود و توسعه منابع گياهي موجود در پهنه كشاورزي استان .

-     بررسي و شناخت موانع و مشكلات موجود در مسير توسعه كشاورزي استان و برنامه ريزي در جهت رفع موانع موجود وتسهيل جريان توليد كشاورزي .

-     جمع آوري و اعلام نيازهاي آموزشي و تحقيقاتي بخش  كشاورزي استان به مراجع آموزشي و تحقيقاتي ذيربط .

-     اجراي روشهاي صحيح ترويجي بهره برداري از منابع كشاورزي و نيز عمليات مختلف كشاورزي و برنامه ريزي جهت ترويج مناسبترين روشهاي زراعي به بهره برداري با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي .

-     تهيه و تدوين دستورالعمل فني مربوط به مراحل مختلف توليد محصولات كشاورزي براساس آخرين يافته هاي تحقيقاتي و عملي و ارائه به بهره داران با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي .

-         برآورد ، پيش بيني ، پيگيري تامين وتوزيع ماشين آلات و ادوات كشاورزي مورد نياز جهت مكانيزه نمودن فعاليتهاي بخش كشاورزي براساس اعلام نياز واحدهاي تخصصي و اجرايي ذيربط .

-         تهيه و تدوين دستورالعمهاي فني مربوط به خريد ، نگهداري و تعمير ماشين آلات وادوات كشاورزي و ابلاغ آن به واحدهاي اجرايي مستقر در شهرستانها ومناطق پايينتر از شهرستان

 

 مديريت امور زراعت :

- راهبري ، نظارت و اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توسعه و بهبود توليد محصولات زراعي در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه هاي مصوب .

-     انجام و برنامه ريزي لازم در جهت توسعه سطح زيركشت محصولات زراعي به تفكيك آبي و ديم با هدف افزايش ميزان توليد در واحد سطح و بررسي و شناخت موانع و مشكلات موجود در مسير توسعه توليد محصولات زراعي استان  .

-     تهيه و تدوين الگوها و دستورالعمل هاي فني جهت ترويج روشهاي بهينه  كاشت ، داشت و برداشت محصولات زراعي استان با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي .

-     هماهنگي با واحد صدور پروانه و مجوزها جهت بررسي صلاحيت و شرايط فني متقاضيان صدورپروانه ها ومجوزهاي زراعي در سطح استان .

-     ارزشيابي مستمر برنامه هاي اجرائي براي انجام اصلاحات ضروري واعمال تجديد نظرهاي لازم.

 

مديريت امور باغباني :

- راهبري و نظارت و اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توسعه و بهبود توليدات محصولات باغي در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه هاي مصوب .

- انجام برنامه ريزي لازم جهت توسعه سطح زير كشت محصولات باغي به تفكيك آبي و ديم با هدف افزايش ميزان توليد در واحد سطح با بررسي و شناخت موانع و مشكلات موجود در مسير توسعه توليد محصولات باغي استان  .

- تهيه و تدوين الگوها و دستورالعمل هاي فني جهت ترويج روشهاي بهينه كاشت ، داشت و برداشت محصولات باغي استان با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي.

- هماهنگي با واحد صدور پروانه ها و مجوزها جهت بررسي صلاحيت و شرايط فني متقاضيان صدور پروانه و مجوز باغباني در سطح استان .

- ارزشيابي مستمر برنامه هاي اجرائي براي انجام اصلاحات ضروري واعمال تجديد نظرهاي لازم.

 

مديريت حفظ نباتات  :

- اجرائي نمودن سياستها، مقررات وخط مشي هاي ابلاغ شده ازسازمان حفظ نباتات ونظارت بر حسن اجراي آنها در سطوح مختلف تابعه سازمان استان .

- برنامه ريزي جهت پايش مستمر منابع گياهي منطقه در برابر تهديد آفات ، بيماريها و علفهاي هرز و شرايط پيشگيري از ورود آفات و بيماريهاي غير بومي از مناطق همجوار

- انجام برنامه ريزيهاي لازم جهت مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريها .

- تهيه وتدوين دستورالعمل هاي فني مربوط به نحوه ، زمان و شرايط پيشگيري و مبارزه با آفات گياهي و ابلاغ آن به واحدهاي اجرايي مستقر در شهرستانها و مناطق پايين تر از شهرستان .

- اطلاع رساني و انجام اقدامات لازم درخصوص آگاه نمودن كشاورزان و جلب مشاركتهاي عمومي جهت مبارزه با آفات وبيماريهاي گياهي با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي.

- برآورد سموم وادوات مورد نياز جهت انجام عمليات مبارزه با آفات وبيماريها و انجام پيگيري لازم در جهت تهيه ، تامين وتوزيع آنها .

- نظارت بر نحوه اجراي ضوابط و استاندارد هاي قرنطينه اي توسط ايستگاههاي قرنطينه گياهي مستقر در سطح استان .

- نظارت مستمر بر عملكرد توزيع كنندگان سموم آزمونهاي كاربري سموم و صدور مجوزهاي لازم .

- هماهنگي با واحد صدور پروانه ها و مجوزها جهت بررسي صلاحيت و شرايط فني متقاضيان عامليت توزيع سموم و ساير مواد بيولوژيك مبارزه گياهي . 

- برنامه­ريزي جهت جايگزيني انواع روشهاي مبارزه غيرشيميائي و زمينه سازي جهت اقدامات مربوطه .

 

اداره امور فناوريهاي مكانيزه كشاورزي   :

- برآورد ، پيش بيني ، پيگيري تامين وتوزيع ماشين آلات و ادوات كشاورزي مورد نياز جهت مكانيزه نمودن فعاليتهاي بخش كشاورزي براساس اعلام نياز واحدهاي تخصصي و اجرايي ذيربط .

-         تهيه و تدوين دستورالعمهاي فني مربوط به خريد ، نگهداري و تعمير ماشين آلات وادوات كشاورزي و ابلاغ آن به واحدهاي اجرايي مستقر در شهرستانها ومناطق پايينتر از شهرستان

 

معاونت بهبود توليدات دامي  :

-     راهبري ونظارت بر امور مربوط به بهبود و افزايش توليد دام وفرآورده هاي دامي وكنترل جمعيت آن در استان در چارچوب سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي  .

-     تهيه  برنامه و بودجه پيشنهادي ساليانه توليد محصولات دامي و ارائه به واحدهاي ذيربط جهت تصويب وتنظيم برنامه كلان توليد محصولات دامي استان .

-     نظارت مستمر بر پيشبرد برنامه هاي عمراني توسعه دامپروري در سازمان استان براساس سياستهاي مصوب و بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوطه .

-     اتخاذ تدابير لازم درجهت حفظ و بهبود منابع دام و طيور و  اصلاح نژاد گونه هاي برتر دامي .

-     تهيه و تدوين الگوها و دستورالعملهاي فني و ترويجي مربوط به تغذيه ، بهداشت و بهبود جايگاه ، پرورش و اصلاح نژاد انواع دام و طيور .

-     ايجاد تعامل مناسب با واحد فني و مهندسي سازمان بمنظور كنترل فني پروژه هاي دامپروري ، تبادل اطلاعات فني و بهبود روشهاي عملياتي .

-     بررسي و اقدامات لازم درجهت معرفي و تامين منابع غذائي دام استان و نيز برآورد نيازهاي غذاي دام و فرآورده ها وتجهيزات مربوطه در چارچوب سياستهاي مصوب .

-     بررسي ، تدوين و به روز نگهداشتن نظام هاي موجود دامپروري استان .

 

 مديريت امور دام :

-    راهبري ، نظارت و اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توسعه و بهبود توليد محصولات دامي در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه هاي مصوب .

-    انجام برنامه ريزيهاي لازم جهت توسعه فعاليتهاي پرورش انواع دام با هدف افزايش ميزان توليد با بررسي و شناخت موانع و مشكلات موجوددر مسير توسعه توليد محصولات دامي  .

-    تهيه و تدوين الگوها و دستورالعملهاي فني جهت ترويج روشهاي بهينه  تغذيه ، بهداشت و اصلاح نژاد انواع دام با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي .

-    تهيه و تدوين  الگوها و دستورالعملهاي فني جهت احداث و بهسازي جايگاه هاي پرورش دام و برنامه ريزي جهت اصلاح جايگاه فرسوده پرورش دام به جايگاه هاي مدرن .

-    برآورد و پيشنهاد كميت ماشين آلات وادوات مورد نياز جهت مكانيزه نمودن فعاليتهاي دامپروري و انعكاس به اداره فناوريهاي مكانيزه كشاورزي جهت تامين آنها .

-    هماهنگي با واحد صدور پروانه ها ومجوز ها جهت بررسي صلاحيت و شرايط فني متقاضيان صدور پروانه ومجوز دامپروري در سطح استان .

 

مديريت امور طيور :

-     راهبري ، نظارت و اجراي سياستهاي كلان وزارت جهاد كشاورزي در زمينه توسعه و بهبود توليد محصولات طيور و زنبور عسل  در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه هاي مصوب .

-     انجام برنامه ريزيهاي لازم جهت توسعه فعاليتهاي پرورش طيور و زنبور عسل  با هدف افزايش ميزان توليد با بررسي و شناخت موانع و مشكلات موجود در مسير توسعه توليدات طيور و زنبور عسل استان .

-     تهيه و تدوين الگوها و دستورالعملهاي فني جهت ترويج روشهاي بهينه  تغذيه ، بهداشت و جايگاه نگهداري ، پرورش و اصلاح نژاد انواع طيور و زنبورعسل با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي .

-     تهيه و تدوين  الگوها و دستورالعملهاي فني و ترويجي جهت احداث و بهسازي جايگاه هاي پرورش طيور و زنبور عسل و برنامه ريزي جهت اصلاح جايگاه فرسوده به جايگاه هاي مدرن .

-     تهيه و تدوين دستورالعملهاي فني مربوط به كاربري ونحوه بهره برداري از ماشين آلات و ادوات دامپروري و ابلاغ آن به واحدهاي اجرايي مستقر در شهرستان .

-     برآورد و پيشنهاد كميت ماشين آلات وادوات مورد نياز جهت مكانيزه نمودن فعاليتهاي دامپروري و انعكاس به اداره فناوريهاي مكانيزه كشاورزي جهت تامين آنها .

-     هماهنگي با واحد صدور پروانه ها ومجوز ها جهت بررسي صلاحيت و شرايط فني متقاضيان صدور پروانه ومجوز پرورش طيور و زنبور عسل  در سطح استان .

 

معاونت‌ توسعه‌ مديريت و منابع انساني ‌ :

- راهبري، اجرا و نظارت‌ بر برنامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تحول‌ ونوسازي‌ اداري‌ در سازمان جهاد  كشاورزي‌ استان در چارچوب سياستهاي مصوب .

- تعيين‌ سياستها و خط‌ مشي‌هاي‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ سازماندهي‌ ساختار تشكيلاتي ، بهبود فرآيندها و روشهاي‌ انجام‌ كار ، جذب‌، نگهداري‌ و بهسازي‌ نيروي‌ انساني‌ در سازمان استان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه .

- برنامه‌ ريزي‌ و نظارت‌ جهت برآورد و تامين نيازهاي‌ آموزشي‌ كاركنان‌ .

- نظارت‌ بر تهيه‌ و تنظيم‌ و اجراي دستورالعمل‌هاي‌ لازم‌ در مورد امور اداري‌، مالي‌، پرسنلي‌، رفاهي‌ و تداركاتي‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوطه‌.

- انجام اقدامات مربوط به تنظيم ، نگهداري‌ و رسيدگي‌ به‌ حسابها در سازمان استان براساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ ابلاغ‌ شده‌.

- انجام امور مربوط به تعمير و نگهداري ساختمانها‌، تأسيسات‌ و مخابرات‌ سازمان استان و واحدهاي‌ تابعه‌ و وابسته .

- برنامه‌ ريزي‌ و اتخاذ تدابير لازم‌ بمنظور اداره‌ و بهبود وضعيت‌ رفاهي‌ كاركنان‌ و نظارت‌ بر حسن‌ انجام‌ آن‌.

- بررسي مسائل و مشكلات و نياز هاي رفاهي خانواده معظم شهدا و ايثارگران و انجام اقدامات لازم درخصوص تامين حل مشكلات آنان .

- پيگيري اجراي مصوبات و بخشنامه هاي مربوط به امور ايثارگران ، جانبازان و خانواده شهدا و تهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذيربط .

- گردآوري ، ثبت و حفاظت از آثار دوران دفاع مقدس در راستاي اشاعه فرهنگ ايثار و دفاع مقدس .

- انجام امور دبيرخانه اي مربوط به دريا فت ، ثبت ، رهگيري ، صدور و ارسال مكاتبات اداري .

- انجام اقدامات لازم در جهت استيفاء و حل و فصل مسائل و منافع حقوقي سازمان جهاد كشاورزي از طريق طرح ، تعقيب و دفاع از دعاوي سازمان ، حسب مورد در كليه مراحل رسيدگي و حكميت و ساير اقدامات قانوني.

 

گروه  نوسازي و تحول اداري :

- انجام بررسيهاي لازم به منظور بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني و ارائه پيشنهاد هاي لازم به معاون توسعه مديريت ومنابع انساني وكميسيون تحول اداري سازمان .

-     انجام اقدامات لازم درخصوص استقرار مديريت فرآيندها و رفع نارسائيها ومشكلات مربوط به تجزيه وتحليل سيستم ها و فرآيندهاي انجام كار در سطح سازمان .

-     برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در جهت تامين و برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز كاركنان سازمان در چارچوب سرفصل هاي تعيين شده .

-     انجام اقدامات لازم در جهت استقرار مديريت كيفيت در سازمان و ارائه الگوهاي مناسب مديريت كيفيت براي واحدهاي مختلف .

-     برنامه ريزي ، نظارت و راهبري طرح تكريم مردم وجلب رضايت ارباب رجوع درسطح سازمان.

-     انجام امور دبيرخانه كميسيون تحول اداري سازمان و ارائه برنامه جامع تحول اداري بر مبناي پيشنهادي دريافتي از كميته هاي تخصصي زير نظر كميسيون تحول اداري و برآورد وپيشنهاد بودجه واعتبارات لارم.

-     انجام مطالعات وبررسيهاي لازم به منظور استقرار چرخه مديريت بهره وري ( موضوع تصويبنامه شماره ۲۲۹۱۰/ت  ۸۰۷۰   مورخ  ۲/۳/۷۹  هيات محترم وزيران) درسطح سازمان و ارزيابي مستمر چگونگي و عملكرد چرخه و ارائه راه حلهاي اصلاحي .

-     انجام اقدامات لازم جهت نظارت بر حسن اجراي اتوماسيون اداري در سازمان .
 

اداره امور حقوقي :

- ارائه مشاوره حقوقي به كليه واحدهاي تابعه و وابسته سازمان از طريق انتخاب وكلا ، تنظيم دعاوي و دادخواست و ساير امور حمايتي حقوقي .

- برقراري ارتباط با مراجع قضائي استان و كشور بمنظور رفع مشكلات و پاسخگويي به مكاتبات و دعاوي مطروحه عليه سازمان .

- بررسي و اظهارنظر حقوقي در زمينه كليه قراردادها، پروتكل ها و موافقت نامه هاي سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي و ارائه طريق درخصوص نحوه تنظيم ، رسيدگي و حل و فصل اختلافات و دعاوي مربوطه .

- انجام اقدامات لازم جهت پيگيري و پيگرد حقوقي و قضايي پيمانكاران و صاحبان متخلف پروانه ها و مجوزهاي طرف قرارداد با سازمان حسب اعلام واحدهاي متولي پيمانها ، پروانه ها و مجوزها .

- ارائه مشاوره و خدمات حقوقي به كاركنان سازمان .

 

مديريت امور اداري ، رفاه و پشتيباني :

-     انجام اقدامات لازم جهت جذب و تامين نيروي انساني مورد نياز سازمان جهاد كشاورزي استان در چارچوب مجوزهاي مربوطه با هماهنگي گروه نوسازي و تحول اداري  .

-     انجام كليه امور پرسنلي كاركنان سازمان استان شامل ، ترفيعات، تغييرات طرح مسير ارتقاء شغلي ، نقل و انتقال ، مرخصي ...... در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه .

-     جمع آوري ، طبقه بندي ، تجزيه وتحليل آمار و اطلاعات پرسنلي كليه كاركنان شاغل .

-     انجام اقدام لازم جهت ارزشيابي دوره اي كاركنان سازمان وجمع بندي نتايج مربوطه و ارائه گزارشهاي مرتبط به مراجع ذيربط .

-     دريافت ، ثبت و رهگيري تفكيك و توزيع كليه مكاتبات مربوط به سازمان جهاد كشاورزي استان .

-     ماشين نويسي كليه مكاتبات اداري عادي ومحرمانه حسب ارجاع واحدهاي مختلف .

- انجام اقدامات لازم بمنظور تامين ، تجهيز ، نگهداري ، تعمير و اجاره ساختمانها ، تاسيسات و ابنيه سازمان جهاد كشاورزي استان در جهت بهبود فضاهاي اداري .

- انجام اقدامات لازم درخصوص تامين، تجهيز ، نصب و بهره برداري از ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز سازمان و پيگيري امور مربوطه .

- نظارت بر اداره انبارها و سازه هاي نگهداري اقلام وتجهيزات عمومي مربوط به سازمان جهاد كشاورزي استان و ساير واحدهاي تابعه و وابسته .

- برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم بمنظور تامين و ارائه خدمات نقليه و ترابري مورد نياز سازمان جهاد كشاورزي و پيگيري كليه امورمربوط به خدمات خودرويي .

- اقدام در جهت نظافت و تامين بهداشت عمومي اماكن تحت پوشش .

- انجام اقدامات لازم جهت ارائه خدمات پذيرايي كاركنان و برگزاري جلسات، سمينارها ، مراسم و غيره.

- انجام اقدامات مربوط به فروش و واگذاري اموال مازاد متعلق به سازمان ، تنظيم اسناد و مدارك مزايده و مناقصات ، امور مربوط به كميسيون معاملات و تشريفات مربوطه .

-     انجام اقدامات لازم بمنظور تامين سرانه هاي رفاهي كاركنان سازمان استان شامل (سهميه هاي سفرهاي زيارتي ، امكانات اقامتي و  كمك هاي غير نقدي و ..... ) و توزيع آنها براساس ضوابط ومقررات مربوطه .

-     نظارت بر امور تعاوني هاي كاركنان شامل ( تعاوني مسكن ، تعاوني مصرف ...... ) و انجام اقدامات لازم بمنظور تقويت و پشتيباني آنان .

-     برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم بمنظور تجهيز ، ساماندهي و تقويت خوابگاه ها واماكن اقامتي سازمان استان.

-     برنامه­ريزي و ارائه خدمات مشاوره ، بهداشت حرفه اي ، مددكاري و .... به كاركنان ، بازنشستگان ، از كار افتادگان و ساير كاركنان سازمان .

-     برنامه ريزي واجراي برنامه هاي تربيت بدني شامل ( آموزش ، اردوهاي ورزشي ، مسابقات و...)

-     انجام اقدامات مربوط به امور خدمات بيمه درماني كاركنان سازمان و پيگيري خدمات مربوطه از طريق نهاد هاي درماني وتوانبخشي .