انتشار جزئیات مرتبط با قراردادهای سال 1402
ردیف شماره قرارداد/ مناقصه تاریخ قرارداد موضوع قرارداد واحد
ستادی
نام
شهرستان
کد اعتباری مدت
 پیمان
مبلغ پیمان ریال نام شرکت برنده کد اقتصادی شناسه ملی شماره نیاز لینک قرارداد سازمان
1 114 401 1 142 1402/01/07 انجام خدمات نقشه برداری و گردآوری مستندات موردنیاز ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقاء امور اراضی مسجدسلیمان 1306029001 6ماه 4,640,000,000 نوآوران علوم مکانی 411441339636 10320873450 22010055230000-10 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-114
2 115 401 40 142 1402/1/8 نظارت بر پروژه های آبیاری تحت فشار در سطح استان آب و خاک استان 1306012008 12ماه 4,560,000,000 مهندس مشاور
سامانه های نوین آبیاری
411441339636 1898376277 100100219000-251 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-115
3 116 401 38 142 1402/1/19 انجام عملیات آزمون خاک برای شهرستان تابعه تولیدات
گیاهی
استان 1306009000 7روز 20,235,000,000 خاک سبز مارون - 14000040565 11020002190000-2 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-116
4 117 401 6 142 1401/12/14 انجام خدمات نقشه برداری رفع تداخلات امور اراضی شوش 1306029001 6ماه 7,500,000,000 دوریاب 411115431658 10101120240 - https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-117
5 118 401 40 142 1402/1/28 نظارت بر اجرای سیستم های نوین آبیاری تحت فشار زیر سطحی در سطح استان آب و خاک استان 1306012008 7روز 5,130,000,000 آب وخاک انرژی 411357859855 10420278915 1001000219000260 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-118
6 119 401 28 142 1402/1/29 خرید نهال مرکبات تولیدات
گیاهی
استان 100ض 1306009 40روز 9,380,000,000 نوید نعمانی - 2003233350 1101000219000090 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-119
7 120 401 38 142 1402/1/29 خرید بذر رزایانه ، سیاهدانه و بذر نخود رقم منصور تولیدات
گیاهی
استان 1306009000 3روز 5,955,000,000 خاک سبز مارون - 14000040565 11020002190000-13 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-120
8 121 401 38 142 1402/1/29 خرید کود آمینو اسید ، میکرو کامل روی تولیدات
گیاهی
استان 1306009000 3روز 6,500,000,000 گیتا سبز 1971616990 - 11020002190000-14 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-121
9 122 401 23 142 1401/12/20 رفع تداخلات شهرستان اندیکا امور اراضی اندیکا 1306029001 4ماه 4,440,000,000 آبادگران محور وهاب 411445911964 14003911999 11010055280000-4 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-122
10 123 401 40 142 1402/1/21 بررسی و کنترل طرح های آییاری تحت فشار استان خوزستان اب و خاک استان 1306012008 22روز 5,013,000,000 عمران آبادی اناهید 10420316416 411381595199 1001000219000-224 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-123
11 124 401 8 142 1402/01/16 انجام خدمات نقشه برداری ، گردآوری و تهیه مستندات و نقشه های موردنیاز اجرای ماده 54 رفع موانع تولید (رفع تداخلات ) اموراراضی دشت
آزادگان
130024002 3ماه 9,900,000,000 مهندسین مشاور
اب و خاک پارس
411116565659 10100185966 10010055220000-31 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-124
12 125 401 21 142 1402/2/4 خرید لوله پلی اتیلن شهرستان رامشیر آب و خاک رامشیر 300ض 1306012 1ماه 4,300,140,000 توسعه بهباب رامهرمز - 10980226047 10010059980000-37 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-125
13 126 401 20 142 1402/02/06 بهسازی کانال آبیاری کشاورزی روستای آزاده شهرستان رامشیر آب و خاک رامشیر 300ض 1306013 2ماه 3/850/000/000 ساتیا راه مهر 411658375977 14009119113 1001005510000-18 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-126
14 127 401 8 142 1402/2/10 بهسازی و ترمیم انهار سنتی آب و خاک دشت
 آزادگان
300ض1306012 2ماه 7,110,000,000 طرح گستر کارون 411383516611 108620979 10020052200000-2 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-127
15 128 401 8 142 1402/02/10 لایروبی انهار سنتی آب و خاک دشت
آزادگان
200ض1306012 2ماه 7,939,000,000 طرح گستر کارون 411383516611 108620979 10020055200000-3 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-128
16 129 401 40 142 1402/2/12 خدمات نقشه برداری و توپوگرافی به روش مستقیم آب و خاک استان 200ض1306012 12ماه 9,619,999,999 توسعه
پیمایش آسماری
41145288654 14004055298 1002002190000-46 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-129
17 130 401 27 142 1402/2/13 بهسازی و ترمیم انهار سنتی و زهکش ها آب و خاک حمیدیه 300ض1306012 2ماه 7,500,000,000 رایان طرح فرهود - 14010667473 100200591300000-6 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-130
18 131 401 9 142 1402/2/13 لایروبی و احیاء انهار شهرستان خرمشهر آب و خاک خرمشهر 300ض1306012 2ماه 7,349,993,800 قائم بنای شوش - 10862135278 10020059420000-2 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-131
19 133 401 10 142 1402/2/17 خرید لوله پلی اتیلن آب و خاک آبادان 400ض1306012 1ماه 8,118,495,600 صنایع تولید ی
والا پلیمر نوین
411317464184 10103110704 1001001580000-37 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-133
20 134 401 40 142 1402/2/17 نظارت بر عملیات لایروبی و بهسازی انهار و زهکش های شهرستان شادگان آب و خاک استان 1306012033 2ماه 2,500,000,000 عمران جلگه اهواز 411384611796 10860678172 10020002190000-31 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-134
21 135 401 40 142 1402/2/17 نظارت بر پروژه های آبیاری تحت فشار شهرستان اهواز ، رامهرمز و خرمشهر آب و خاک استان 1306012008 4ماه 3,700,080,000 عمران جلگه اهواز 411384611796 10860678172 10020002190000-32 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-135
22 136 401 10 142 1402/2/17 عملیات اجرای لایروبی انهار و زهکش های کشاورزی شهرستان آبادان آب و خاک آبادان 300ض1306012 2ماه 7,921,460,000 رایان طرح فرهود - 140106674473 10020015980000-4 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-136
23 137 401 7 142 1402/2/18 انجام خدمات نقشه برداری رفع تداخلات امور اراضی اهواز 100ض1306024
1306024002
6ماه 3,630,000,000 برداشت نگار آسیا 411139854813 10103026011 10010056860000-27 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-137
24 138 401 9 142 1402/2/24 انجام خدمات نقشه برداری رفع تداخلات امور اراضی خرمشهر 100ض1306024
1306024003
65روز 2,368,406,235 توسعه پیمایش آسماری 411451388654 14004055298 10020059420000-8 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-138
25 139 401 21 142 1402/3/7 کانال آبیاری کشاورزی روستلی چم صبحی شهرستان رامشیر آب و خاک رامشیر 300ض1306012 2ماه 5,287,500,000 قطره سازان ایمان گستر 411514917658 14006101816 11020055110000-1 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-139
26 140 401 20 142 1402/3/8 عملیات موردنیاز رفع نقص و راه اندازی ایستگاه پمپاژ طرح شبکه آبیاری هارکله شهرستان لالی آب و خاک لالی 200ض1306012 2ماه 9,942,500,000 راه اندازان
صنعت جنوب
- 10420251808 10020059330000-5 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-140
27 141 401 39 142 1402/3/10 بازسازی و اجرای دیوار محوطه اداری جهادکشاورزی بندرماهشهر اموراداری استان - 15روز 6,500,000,000 پرمون سازه زیگورات 411598775589 14007610019 11020002190000-29 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-141
28 142 401 142 1402/3/13 عملیات اجرای تسطیح ، تحهیز و نوسازی اراضی سنتی کشاورزی آب و خاک شوش 200ض1306012 2ماه 9,301,480,000 شالو بنای اهواز 411195944784 1086081997 10020501650000-24 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-142
29 143 401 3 142 1402/3/13 پروژه احداث و بهسازی کانال آبیاری عمومی درجه 3 در محدوده شهرستان گتوند آب و خاک گتوند 300ض1306012 3ماه 5,499,500,000 کبیرسازان 411346934547 10860789613 10020055630000-25 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-143
30 144 401 12 142 1402/3/13 انجام خدمات نقشه برداری و گردآوری مستندات موردنیاز ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقاء اموراراضی ماهشهر 1306024002
1306024
3ماه 4,200,000,000 آبادگران محور وهاب 400445911964 14003911199 10010056260000-15 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-144
31 145 401 10 142 1402/3/13 عملیات اجرای لایروبی انهار و زهکش های کشاورزی شهرستان آبادان آب و خاک آبادان 300ض 1306012 2ماه 9,300,006,400 دورق کنار شادگان 411346563357 10420089669 - https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-145
32 146 401 16 142 1402/3/20 عملیات احداث کانال سنگی در منطقه صیدون آب و خاک 300ض1306012 2ماه 6,336,509,637 نگین سازان
 دریار بختیاری
411635869785 14007829563 - https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-146
33 147 401 17 142 1402/3/20 پروژه عملیات اجرایی بهسازی انهار عمومی آبیاری روستای فل آب و خاک ایذه 300ض1306013 45روز 96,130,618,835 ساتیاراه مهر 14009119113 10020056290000-11 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-147
34 148 401 22 142 1402/3/20 تسطیح ، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی آب و خاک هویزه 20ض1306012 2ماه 8,500,000,000 تداوم صنعت ماندگار 411613691476 14007772559 110200556900000-3 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-148
35 149 401 7 142 1402/2/21 خرید لوله پلی اتیلن آب و خاک اهواز 300ض1306012 1ماه 4,261,740,000 پلی اتیلن صدف نوبن 10860901418 100200568600000-8 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-149
36 150 401 7 142 1402/2/21 خرید لوله پلی اتیلن آب و خاک اهواز - 1ماه 7,305,000,000 پلی اتیلن صدف نوبن 110200568600000-3 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-150
37 151 401 31 142 1402/3/23 خدمات مهندسی مربوط به اطلاعات مکانی رفع تداخلات اموراراضی استان 1306024002 11ماه 8,820,000,000 سلامت ایمنی و محیط
زیست آرتیمان
14005573560 11020002190000-22 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-151
38 152 401 37 142 1402/3/23 خدمات مشاوره پشتیبانی و نگهداری تجهیزات اکتیو وسرویس ها و ارائه طرح چدید شبکه رایانه سازمان جهادکشاورزی برنامه ریزی استان جاری 8ماه 3,000,000,000 صنایع الکترونیک
غدیر گستر پارسوماش
411379559119 108613533686 2001000219000-282 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-152
39 153 401 23 142 1402/3/23 خرید لوله پلی اتیلن آب و خاک اندیکا 300ض1306012 1ماه 2,224,000,000 مروارید صدف
زاینده رود
- 10260558089 11020055280000-4 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-153
40 154 401 13 142 1402/3/24 عملیات اجرایی انتقال آب اراضی شبکه فرعی آبیاری کم فشار جایزان آب و خاک امیدیه 300ض1306012 45روز 7,800,000,000 ساتیا راه مهر - 14009119113 11020055350000-8 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-154
41 155 401 40 142 1402/3/24 خدمات مهندسی مشاور راهبردی درخصوص بررسی ارزیابی و ارائه گزارش های مرتبط با فرآیندهای طرح توسعه آب و خاک استان 1306012008 3ماه 7,300,800,000 آب و خاک تهران 411116573649 10101284188 10020002190000-73 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-155
42 157 401 40 142 1402/3/24 نظارت بر عملیات اجرایی تسطیح اراضی کشاورزی در شهرستان های اندیمشک - کرخه - باوی - اهواز - بهبهان آب و خاک استان 120ض1306012 2ماه 3,595,401,882 پژ اب نگار 411333618861 10860853264 10020002190000-61 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-157
43 158 401 23 142 1402/3/28 عملیات اجرای بهسازی انهار سنتی و احداث کانال های آبیاری منطقه دوریاب آب و خاک اندیکا 300ض1306012 3ماه 6,600,000,000 بهینه کاران 411197416541 10420176007 110200552800000-7 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-158
44 159 401 14 142 1402/3/29 کانال سازی با بلوک و سیمان شهرستان رامهرمز آب و خاک رامهرمز 300ض1306012 40روز 2,865,000,000 رهروگستر پویا 6381936473 140000673322 110200550600000-2 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-159
45 160 401 15 142 1402/3/30 احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی منطقه دودانگه و زیدون آب و خاک بهبهان 300ض1306012 75روز 8,500,005,250 بهینه کاران 411197416541 10420176007 10020055100000-1 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-160
46 161 401 7 142 1402/3/30 تجهیز و نوسازی اراضی سنتی شهرستان اهواز آب و خاک اهواز 200ض1306012 2ماه 3,719,200,000 شالو بنای اهواز 411195944784 1086081997 100200568600000-5 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-161
47 162 401 40 142 1402/3/31 پروژه خدمات نظارت بر احداث کانال های سنکی در مناطق باغملک میداوود و صیدون آب و خاک استان 300ض1306012 2ماه 1,594,724,791 مهندسین مشاور
بهکارآب اهواز
411195671195 10420257155 10020002190000-77 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-162
48 163 401 2 142 1402/3/30 کامل پرژه های ترویجی ترویج شوشتر 100ض1306060 26روز 1,100,000,000 مرکز خدمات
 کشاورزی غیردولتی شماره 35
1882340426 20020056920000-11 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-163
49 164 401 42 142 1402/4/3 خرید لوله پلی اتیلن آب و خاک کرخه 300ض1306012 1ماه 8,467,044,000 توسعه بهبهاب رامهرمز - 10980226047 110205016500000-2 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-164
50 165 401 142 1402/4/3 خرید لوله پلی اتیلن آب و خاک امیدیه 300ض1306013 1ماه 4,163,500,000 توسعه بهبهاب رامهرمز - 10980226048 100200553500000-7 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-165
51 166 401 5 142 1402/4/5 ترمیم خاکریزیهای حفاظتی زهکش ساحل چپ جراحی محدوده شهرستان ماهشهر آب و خاک ماهشهر 300ض1306012 40روز 9,794,547,000 طرح گستر کارون 411383516611 1086097900 20020056250000-12 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-166
52 167 401 26 142 1402/4/5 عملیات اجرای لایروبی و بهسازی کانال های آبیاری عمومی آب و خاک باوی 300ض1306012 45روز 5,751,936,000 طرح گستر کارون 411383516611 1086097900 100205014400000-9 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-167
53 168 401 26 142 1402/4/5 عملیات اجرای لایروبی و بهسازی کانال های آبیاری عمومی و انهار سنتی آب و خاک باوی 300ض1306012 50روز 7,512,750,000 طرح گستر کارون 411383516611 1086097900 100205014400000-8 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-168
54 169 401 42 142 1402/4/5 عملیات اجرای بهسازی انهار عمومی آبیاری روستاهاهی چن و غربیها محدوده شهرستان دز پارت آب و خاک دزپارت 300ض1306012 30روز 7,000,000,000 شفق سازان جزیره - 14007038887 100200562900000-17 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-169
55 170 401 22 142 1402/4/6 اجرای عملیات تسطیح و نوسازی اراضی کشاورزی در شهرستان هویزه آب و خاک هویزه 200ض1306012 2ماه 1,990,000,000 عماد عمران کرخه 411496455377 10420318173 110200556900000-2 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-170
56 171 401 40 142 1402/4/6 نظارت بر پروژه های تسطیح و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی شهرستان های خرمشهر - شوش - گتوند - هویزه - شوشتر - رامشیر- ماهشهر - حمیدیه آب و خاک استان 200ض1306012 2ماه 3,169,028,525 آب وخاک انرژی 411357859855 10420278915 10020002190000-62 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-171
57 172 401 34 142 1402/4/10 خرید سم فسفر دوزنگ گیاهی استان 100ض1306031 10روز 5,424,000,000 تجاری و تولیدی
 برزگر برجسته
411131757491 10101860219 11020002190000-27 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-172
58 173 401 40 142 1402/4/10 خدمات نظارت بر عملیات احداث و بهسازی کانال های آبیاری عمومی مزارع و باغات مناطقه امام زاده عبداله آب و خاک استان 300ض1306012 4ماه 1,818,836,062 مهندسی مشاور
 تیلاب راصد نصر
411654513795 14008736740 10020002190000-90 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-173
59 174 401 15 142 1402/4/10 اجرای عملیات تسطیح و نوسازی اراضی کشاورزی در شهرستان بهبهان آب و خاک بهبهان 200ض1306012 2ماه 7,395,000,000 وحدت خیبر 411377418377 10260328234 100200551000000-9 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-174
60 175 401 7 142 1402/4/10 عملیات اجرایی لایروبی ، بهسازی کانال های عمومی و انهار سنتی شهرستان اهواز آب و خاک اهواز 300ض1306012 2ماه 4,660,000,000 تداوم صنعت ماندگار 411613691476 1400777559 10020056860000-14 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-175
61 176 401 40 142 1402/4/11 خدمات نقشه برداری و توپوگرافی به روش مستقیم زمینی آب و خاک استان 200ض1306012 2ماه 2,000,000,000 اکسین آذرخش آروین 4116617317314 1400492750 10020002190000-8 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-176
62 177 401 20 142 1402/4/11 بهسازی و اجرای کانال آبیاری کشاورزی شهرستان لالی آب و خاک لالی 300ض1306012 45روز 2,543,599,200 فنی مهندسی
الماس نمای صنعت گستر
411366916847 10420210448 100200593300000-9 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-177
63 178 401 11 142 1402/4/12 پروژه توسعه و بهبود کشاورزی حفاظتی و کشت نشایی شهرستان شادگان گیاهی شادگان 130600120 28روز 4,243,000,000 دورق کنار شادگان 10420089669 10020056790000-13 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-178
64 179 401 11 142 1402/4/12 ردیابی و مبارزه با آفات چوبخدار نخیلات گیاهی شادگان 100ض1306031 28روز 2,000,000,000 کلینک
 گیاهپزشکی باران
1755096607 10020056790000-16 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-179
65 181 401 27 142 1402/4/14 لایروبی انهار سنتی و زهکش های در محدوده شهرستان حمیدیه آب و خاک حمیدیه 200ض1306012 2ماه 5,988,002,500 عماد عمران کرخه 411496455377 10420318173 10020059130000-28 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-181
66 182 401 16 142 1402/4/13 احداث کانال های سنگی در منطقه شهرستان باغملک آب و خاک باغملک 300ض1306012 2ماه 6,384,000,000 قطره سازان
 ایمان گستر
411514917658 1406101816 - https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-182
67 183 401 14 142 1402/4/17 بازسازی سردهنه انهار بخش ابوالفارس و بخش رود زرد و بخش مرکزی شهرستان رامهرمز آب و خاک رامهرمز 300ض1306012 45روز 6,047,370,000 آسا بهین حسام - 14007038887 110200550600000-3 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-183
68 184 401 20 142 1402/4/17 عملیات بهسازی استخرهای ذخیره آب لالی آب و خاک لالی 100ض1307003 2ماه 1,292,500,000 فرخ بهار
مسجدسلیمان
411348983537 10860598384 10020059330000-12 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-184
69 185 401 6 142 1402/4/18 اجرای عملیات لایروبی انهار وزهکش های شهرستان شوش آب و خاک شوش 300ض1306012 2ماه 4,410,000,000 آبادسازان سپید پی 411377751466 10860245016 10020501650000-36 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-185
70 186 401 6 142 1402/4/18 اجرای عملیات لایروبی انهار وزهکش های شهرستان شوش آب و خاک شوش 300ض1306013 2ماه 5,340,704,000 آبادسازان سپید پی 411377751466 10860245016 10020501650000-35 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-186
71 187 401 42 142 1402/4/18 اجرای عملیات لایروبی انهار وزهکش های شهرستان کرخه آب و خاک کرخه 300ض1306014 2ماه 5,125,890,000 آبادسازان سپید پی 411377751466 10860245016 11020501650000-12 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-187
72 188 401 39 142 1402/6/29 خرید سیستم دوربین مدار بسته حراست استان تملک دارایی - 9,989,414,000 نورحان مهدیس 411196617843 10860827551 1002000219000-164 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-188
73 189 401 40 142 1402/4/18 نظارت بر اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار در استان شهرستانهای مسجدسلیمان - اندیکا آب و خاک استان 1306012008 2ماه 1,505,173,333 مهندسین مشاور اب وخاک
 پژوهان مهاب اندیش
411661776775 14009243496 100200002190000-48 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-189
74 190 401 28 142 1402/4/20 تعمیر و بازسازی ساختمان اداری جهادکشاورزی شهرستان کارون امور اداری کارون 305ض1002074 1ماه 2,499,366,000 فنی مهندسی
کشاورزی راه سبز نگین شوش
411419384514 14000148290 - https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-190
75 191 400 13 142 1402/4/20 احداث کانال بلوکی روستای اسلام آباد آب و خاک امیدیه 300ض1306012 1ماه 1,153,900,000 سخت آب ماهشهر 411358877395 10420090306 11020055350000-10 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-191
76 192 400 29 142 1402/4/20 اجرای کانال آبیاری جولکی آب و خاک آغاجاری 300ض1306012 1ماه 1,694,850,000 سخت آب ماهشهر 411358877395 10420090306 110200556000000-2 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-192
77 193 401 40 142 1402/4/20 نظارت بر عملیات موردنیاز رفع نقص و راه اندازی ایستگاه پمپاژ هارکله لالی آب و خاک استان 20ض1307003 2ماه 1,649,022,022 تداوم صنعت ستایش 411358877395 10420090306 10020002190000-95 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-193
78 194 401 40 142 1402/4/20 نظارت بر عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ اصلی طرح شبکه آبیاری اراضی نورعلی و پیرگاری شهرستان شوشتر آب و خاک استان 20ض1307003 4ماه 7,480,894,548 تداوم صنعت ماندگار 411358877395 10420090306 10020002190000-88 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-194
79 195 401 38 142 1402/4/20 خرید بذر ، نشا و نهال گیاهان دارویی بهبود تولیدات
گیاهی
استان 600ض1306009 10روز 7,202,000,000 عماد عمران کرخه 1830533843 11020002190000-42 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-195
80 196 401 40 142 1402/4/20 نظارت بر بهسازی کانال ها و انهار عمومی آبیاری محدوده شهرستان ایذه دز پارت آب و خاک استان 300ض1306012 2ماه 2,813,636,824 مهندسین مشاور
تدوام صنعت نبسان
- 14010030777 10020002190000-96 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-196
81 197 401 4 142 1402/4/20 تعمیر ونوسازی ساختمان های مدیریت جهادکشاورزی شهرستان دزفول آب و خاک دزفول 1306097001 10روز 4,423,555,123 آوند آب جنوب 411386733935 10861160670 100200056210000-17 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-197
82 198 401 2 142 1402/4/25 لایروبی انهار وزهکشهای شهرستان شوشتر آب و خاک شوشتر 300ض1306012 2ماه 2,506,500,000 فنی مهندسی
فرا زآب و خاک دانیال
10420348065 10020056920000-2 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-198
83 199 401 12 142 1402/4/20 لایروبی انهار و زهکشهای منطقه جراحی ماهشهر آب و خاک ماهشهر 300ض1306012 1ماه 6,622,987,972 دورق کنار شادگان 411346563357 1898335753 10020056250000-15 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-199
84 200 401 11 142 1402/4/25 لایروبی انهار و زهکشهای منطقه جراحی ماهشهر آب و خاک ماهشهر 300ض1306012 1ماه 3,508,771,930 دورق کنار شادگان 411346563357 1898335753 10020056250000-13 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-200
85 201 401 40 142 1402/4/25 تامین آب اراضی کشاورزی کلاسمدین باغملک آب و خاک باغملک 200ض1307003 2ماه 2,833,392,000 قطره سازان
ایمان گستر
411514917658 14006101816 11020055590000-13 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-201
86 202 401 23 142 1402/4/25 عملیات اجرایی تعمیر و بازسازی ساختمان اداری شهرستان اندیکا آب و خاک اندیکا 305ض1002074 1ماه 1,489,000,000 فرخ بهار
مسجدسلیمان
411348983537 10860598384 100200552800000-25 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-202
87 203 401 23 142 1402/4/26 تکمیل و اجرای ایستگاه پمپاژ آبیاری عمومی آب و خاک حمیدیه 400ض1306012 1ماه 1,192,600,000 توسعه بهباب رامهرمز - 10980226047 20020059130000-34 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-203
88 204 401 40 142 1402/04/26 خدمات نظارت بر اجرای طرح انتقال آب با لوله به باغات سادات حسینی شهرستان دزپارت آب و خاک استان 400ض1306012 2ماه 2,741,674,960 مهران پژوهان اهواز 41136455439 10860755601 10020002190000-12 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-204
89 205 401 42 142 1402/04/26 لایروبی انهار و زهکش های شهرستان کرخه آب و خاک کرخه 300ض1306012 2ماه 1,800,000,000 فنی مهندسی
فراز آب و خاک دانیال
411419875707 10420348065 11020501650000-13 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-205
90 206 401 38 142 1402/04/27 خرید 8350 پوشش خوشه خرما بهبود تولیدات
گیاهی
استان 200ض1306009 10روز 2,588,500,000 دشت گبرنجاست آنزان - 14007512388 11020002190000-54 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-206
91 207 401 40 142 1402/04/27 نظارت بر عملیات لایروبی و بهسازی انهار و زهکش های شهرستان شوشتر آب و خاک استان 300ض1306012 - 1,496,751,906 مهندسین مشاور
کاربین طرح جنوب
411353163441 10860937679 100200021900000-99 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-207
92 208 401 11 142 1402/04/28 ردیابی و مبارزه با آفات چوبخوار نخیلات خرما بهبود تولیدات
گیاهی
شادگان 100ض1306031 2روز 2,000,000,000 کلینیک گیاهپزشکی
طب سبز خوزستان
526858231 100200056790000-16 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-208
93 209 400 40 142 1402/05/17 نظارت بر عملیات لایروبی شهرستان خرمشهر و رامهرمز و کرخه و شوش و آبادان و لالی آب و خاک استان 300ض1306012 - 3,320,667,646 توسعه
خدمات مهندسی آب و خاک پارس
41111656569 1010185966 10020002190000-114 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-209
94 210 401 38 142 1402/04/28 خرید بذر گندم آبی و دیم و بذر ماش زراعت استان 1306009012 10روز 4,065,500,000 رخسار اکبری فضلی 1951039939 11020002190000-56 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-210
95 211 401 40 142 1402/5/1 مطالعات تامین آب گوجه به چهار بیشه بتامیر و طاهر آباد شهرستان لالی آب و خاک استان 200ض130703 1ماه 1,646,040,000 توسعه خدمات مهندسی
آب وخاک پارس
411116565659 10100185966 10020002190000-115 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-211
96 212 401 14 142 1402/5/1 عملیات بهسازی روستای تشکی و شاردین آب و خاک رامهرمز 300ض 1306012 2ماه 5,454,000,000 شاردین کار مختارک 1674101525 14005565743 110200550600000-4 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-212
97 213 401 16 142 1402/5/1 عملیات اصلاح سرآب بندی در منطقه ماوی شهرستان باغملک آب و خاک باغملک 300ض1306012 2ماه 14,000,000,000 گلال راه اهواز 41196387167 10860700511 11020055590000-23 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-213
98 215 401 10 142 1402/04/02 ردیابی و مبارزه با آفات عمومی بهبود تولیدات
گیاهی
آبادان 100ض1306031 3ماه 3,999,996,000 کلینک
گیاهپزشکی طبیعت
- 6169970359 10050015980000-13 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-215
99 216 401 1 142 1402/05/02 احداث استخر ذخیره آب شهرستان مسجدسلیمان آب و خاک مسجدسلیمان 100ض1307003 31روز 3,088,568,690 شرکت فنی آوران
 شیرین بهار
41149454844 14003315897 110200055230000-8 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-216
100 217 401 1 142 1402/05/02 بهسازی کانال های عمومی شهرستان مسجدسلیمان آب و خاک مسجدسلیمان 300ض1306012 45روز 3,408,850,679 شرکت فنی آوران
 شیرین بهار
41149454844 14003315897 110200552300000-3 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-217
101 218 401 12 142 1402/05/08 بازسازی و اجرای دیوار محوطه اداری جهادماهشهر رفاه و
پشتیبانی
ماهشهر 305ض1002074 25روز 2,293,577,800 شرکت فراز
توسعه رهام صنعت
- 14009278817 10020056250000-16 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-218
102 219 401 16 142 1402/05/08 احداث مخازن ذخیره آب کشاورزی آب و خاک باغملک 100ض1307003 4ماه 2,611,488,024 ساختمانی خدماتی
 فروغ زیدون
411198467583 10420009170 - https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-219
103 220 401 4 142 1402/05/09 کانال های آبیاری اراضی شهرک امیرالمومنین شهرستان دزفول آب و خاک دزفول 300ض1306012 45روز 9,080,306,100 شالوبنای اهواز 411195944784 10860819977 110200562100000-8 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-220
104 221 401 40 142 1402/5/14 نظارت بر پروژه های احداث و بهسازی کانال های آبیاری زیدون و بهبهان آب و خاک استان 300ض1306013 2ماه 2,051,649,191 مهندسین مشاور
اندیشه ورزان آبادانی و توسعه
311364871774 10861655615 1002000219000-219 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-221
105 222 401 40 142 1402/05/14 نظارت بر احداث و بازسازی کانال های آبیاری عمومی شهرستان های اهواز ، باوی ، مسجدسلیمان آب و خاک استان 300ض1306014 45روز 1,627,365,695 مهندسین مشاور
رایان آبراه سویا
- 13009539477 1002000219000-123 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-222
106 223 401 11 142 1402/05/16 لایروبی و بهسازی انهار و زهکش های شهرستان شادگان آب و خاک شادگان 1306012033 1ماه 6,091,326,000 دورق کنار شادگان - 10420089669 100200056790000-19 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-223
107 224 401 40 142 1402/05/16 خدمات نظارت برعملیات احداث تاسیسات آب و خاک در شهرستان باغملک آب و خاک استان 1306012033 45روز 5,264,879,133 بهکار آب 411195671195 10420257155 10020002190000-13 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-224
108 225 401 9 142 1402/5/16 بهسازی و لایروبی انهار کشاورزی شهرستان خرمشهر آب و خاک خرمشهر 300ض1306012 15روز 1,683,285,000 طرح گستر کارون - 10862097900 10020059420000-16 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-225
109 226 401 13 142 1402/05/18 عملیات حفاظتی در شهرستان امیدیه تولیدات
گیاهی
امیدیه 120ض1306009 14روز 2,048,000,000 مرکز خدمات
 غیردولتی 140
- 1861763026 110200553500000-7 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-226
110 227 401 9 142 1402/05/21 بهسازی و لایروبی انهار کشاورزی آب و خاک خرمشهر 300ض1306012 15روز 2,097,920,000 اهورا جاوید اریکه - 14010660384 10020059420000-17 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-227
111 228 401 1 142 1402/05/25 تامین اقلام برقی تصفیه خانه دامپروری شهرستان مسجدسلیمان اموراداری استان 200ض1306010 20روز 12,559,260,000 فرخ بهارمسجدسلیمان 411348983537 10860598384 11020055230000-14 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-228
112 229 401 2 142 1402/05/28 عملیات تکمیل الکتریکال ایستگاه پمپاژ گوریر و غلامعلی شوشتر آب و خاک شوشتر 1306012033 1ماه 12,350,798,053 مکعب سازان شیرین 411196548487 10420254887 10020056920000-27 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-229
113 230 401 2 142 1402/05/28 عملیات اجرایی تونان ویژه و ساماندهی محوطه و ورودی ایستگاه پمپاژ و گوریه غلامعلی شوشتر آب و خاک شوشتر 1306012033 1ماه 11,650,000,000 مکعب سازان شیرین 411196548487 10420254887 10020056920000-36 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-230
114 231 401 40 142 1402/05/28 عملیات لایروبی کانال کشاورزی شهرستان باغملک آب وخاک باغملک 300ض1306012 1ماه 5,199,870,650 جهان پالایش کاسپین 411555997843 14005748243 11020055590000-22 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-231
115 232 401 4 142 1402/05/30 عملیات اجرایی لایروبی انهار شهرستان هندیجان  آب و خاک هندیجان 1306012033 1ماه 2,500,000,000 فراز آب وخاک دانیال 411419875717 10420348065 110200564100000-1 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-232
116 233 401 1 142 1402/05/30 بازیسازی ساحتمان مدیریت جهادکشاوررزی شهرستان مسجدسلیمان رفاه و
پشتیبانی
مسجدسلیمان 305ض1002074 31روز 1,649,000,000 رویش تجهیز پارسوماش 411636778191 14007621905 11020055230000-16 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-233
117 234 401 2 142 1402/06/04 خدمات نظارت بر اجرای عملیات تکمیل و راه اندازی پروژه ایستگاه پمپاژ گوری و غلامعلی آب و خاک شوش 200ض1307003 10روز 2,147,014,158 فلک آسای جنوب 411196453395 10420259142 1002000219000-136 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-234
118 235 401 40 142 1402/06/06 خدمات مهندسی نظارت بر احداث شبکه آبیاری موقت و تسطیح نسبی در محدوده شهرستان آبادان آب و خاک استان 300ض1306012 7ماه 12,963,506,948 شرکت مهندسین مشاور
آبسا رویان پارس
411391784945 10861392586 1002000219000-138 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-235
119 236 401 8 142 1402/05/16 خرید لوله پلی اتلین شهرستان دشت ازادگان آب و خاک دشت آزادگان 200ض 1307003 1ماه 1,752,293,578 ارنواز ترنج - 14010724196 10020055220000-11 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-236
120 237 401 22 142 1402/06/07 عملیات کشاورزی حفاظتی بهبود تولیدات
گیاهی
هویزه 120ض1306009 8روز 2,580,000,000 مرکز خدمات
 غیردولتی
- 1980191778 10020055690000-43 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-237
121 238 401 17 142 1402/06/07 تکمیل تاسیسات برقی وابسته به ایستگاه پمپاژ روستای جه جه شهرستان ایذه آب و خاک ایذه 200ض1307003 10روز 3,160,000,000 ابرتاخت بختیاری - 10420152192 20020056290000-42 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-238
122 239 401 11 142 1402/6/11 خرید لوله پلی اتیلن اب وخاک شادگان 200ض1307002 20روز 2,943,644,000 پلی اتیلن صدف نوبن 411373636835 10860901418 20020056790000-27 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-239
123 240 401 17 142 1402/06/05 تکمیل کارهای برقی ایستگاه پمپاژ کنار سیاه سوسن شهرستان ایذه آب و خاک ایذه 1306012033 20روز 5,263,157,894 ساتیا راه مهر 14009119113 10020056290000-39 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-240
124 241 401 5 142 1402/06/16 عملیات اجرایی کانال بلوکی اراضی کشاورزی حومه شهرستان اندیمشک آب و خاک اندیمشک 300ض1306012 16روز 4,537,798,920 شالوبنای اهواز 411195944784 10860819977 110200553600000-3 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-241
125 242 401 17 142 1402/06/20 تامین اقلام برقی تصفیه خانه دامپروری ایذه آب و خاک ایذه 200ض1306010 7روز 4,654,650,000 ابرتاخت بختیاری 411197395314 10420152192 - https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-242
126 243 401 14 142 1402/06/22 تامین اقلام برقی پروژه تصفیه خانه دامپروری رامهرمز آب و خاک رامهرمز 200ض1306010 5روز 14,350,040,000 فرخ بهار مسجدسلیمان 411348983537 10860598384 210200550600000-8 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-243
127 245 401 7 142 1402/06/19 اجرای خط انتقال آب شهرستان اهواز آب و خاک اهواز 1306012033 12روز 2,608,140,580 کبیرسازان جنوب 411346934547 10860789613 110200568600000-9 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-245
128 246 401 19 142 1402/06/26 خرید لوله پلی اتیلن آب و خاک حمیدیه 1306012033 6روز 12,843,768,000 توسعه بهبهاب رامهرمز 10980226047 20020059160000-38 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-246
129 247 401 20 142 1402/06/20 خرید کمپرسور شهرستان لالی آب و خاک لالی 200ض1307003 1ماه 2,570,000,000 صنایع صمیم ارحمند
 ایرانیان
- 14009224329 110200593000007 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-247
130 248 401 40 142 1402/06/27 رفع تداخلات اموراراضی استان 100ض1306024 10ماه 10,781,381,480 برداشت نگار آسیا 411139854813 10103026011 100200219000148 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-248
131 249 401 39 142 1402/06/28 تعمیر وبازسازی ساحتمان اموراداری استان 305ض1002074 3روز 3,000,000,000 فراز توسعه
وهام صنعت
411664449585 14009278817 10020002190000-161 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-249
132 250 401 39 142 1402/06/28 تعمیروبازسازی تجهیزات آزمایشگاه قرنطینه نباتی امور اداری استان 1306031001 3روز 4,108,920,000 تانتال 411195817566 10860670287 1002000219000-165 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-250
133 251 400 31 142 1402/06/29 خرید سیستم تجهیزات رایانه ای اموراراضی استان 100ض1306024 - 4,500,000,000 تک دل سیستم - 1757321309 1002000219000-167 https://ajkhz.ir/main/index.php/download/401-251