فهرست خدمات سازمان جهادکشاورزی خوزستان
ردیف عنوان خدمت کلان
(شناسه خدمت)
عنوان زیر خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک صفحه دریافت خدمت سئوالات متداول(پرتکرار) بیانیه توافق سطح خدمت شماره تماس ونام واحد پاسخگو
1 ارائه مجوزهای واحدهای بازرگانی و صنایع کشاورزی13012511000 صدور یا تمدید جواز تاسیس واحد صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی مشاهده راهنما 13012511100 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه مدیریت صنایع غذایی وتبدیلی 33359472
2 صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری واحد صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی مشاهده راهنما 13012511101 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه مدیریت صنایع غذایی وتبدیلی 33359472
3 صدور یا تمدید جواز توسعه واحد صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی مشاهده راهنما 13012511102 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه مدیریت صنایع غذایی وتبدیلی 33359472
4 صدور یا تمدید جواز بازسازی و نوسازی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی مشاهده راهنما 13012511106 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه مدیریت صنایع غذایی وتبدیلی 33359472
5 صدور موافقت اولیه واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی الکترونیکی مشاهده راهنما 13012511151 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه مدیریت صنایع غذایی وتبدیلی 33359472
6 ارائه مجوزهای واحدهای باغبانی 13012503000 صدور یا تمدید پروانه تاسیس واحدهای گلخانه‏ ای کوچک مقیاس الکترونیکی مشاهده راهنما 13012503130 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه مدیریت باغبانی 33359466
7 صدور یا تمدید پروانه بهره‏ برداری واحدهای گلخانه‏ ای کوچک مقیاس الکترونیکی مشاهده راهنما 13012503131 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه مدیریت باغبانی 33359466
8 صدور یا تمدید پروانه توسعه واحدهای گلخانه ‏ای کوچک مقیاس الکترونیکی مشاهده راهنما 13012503132 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه مدیریت باغبانی 33359466
9 صدور یا تمدید پروانه بهسازی و نوسازی واحدهای گلخانه ‏ای کوچک مقیاس الکترونیکی مشاهده راهنما 13012503135 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه مدیریت باغبانی 33359466
10 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات و اعتبارات به بخش کشاورزی13022515000 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات و اعتبارات به بخش کشاورزی الکترونیکی مشاهده راهنما 13022515000 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه مدیریت سرمایه گذاری 33359608
11 صدور گواهی کنترل کیفی و فنی خوراک دام13022494000 صدور گواهی کنترل کیفی و فنی خوراک دام الکترونیکی مشاهده راهنما 13022494000 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه معاونت بهبود تولیدات دامی 33359613
12 پاسخگویی به شکایات، درخواست‏ها، پیشنهادات و انتقادات به وزارت جهاد کشاورزی13022525000 پاسخگویی به شکایات، درخواست‏ها، پیشنهادات و انتقادات به وزارت جهاد کشاورزی ترکیبی مشاهده راهنما 13022525000 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه مدیریت بازرسی ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات33359473
13 ارائه خدمات حمایتی امور آب و خاک13021190000 حمایت از بازسازی و نوسازی قنوات حضوری مشاهده راهنما 13021190102 مراجعه به مراکز خدمات جهادکشاورزی مشاهده سئوال مشاهده بیانیه مدیریت آب وخاک 33359546
14 ارائه خدمات حمایتی زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی13022505000  توزیع و نظارت بر مصرف کود حضوری مشاهده راهنما 13022505103 مراجعه به مراکز خدمات جهادکشاورزی مشاهده سئوال مشاهده بیانیه معاونت بهبود تولیدات گیاهی 33359466
15 توزیع و نظارت بر مصرف بذور محصولات زراعی13022509000 توزیع و نظارت بر مصرف بذور محصولات زراعی حضوری مشاهده راهنما 13022509000 مراجعه به مراکز خدمات جهادکشاورزی مشاهده سئوال مشاهده بیانیه معاونت بهبود تولیدات گیاهی 33359466
16 راهبری و مراقبت از گیاهان در برابر عوامل خسارتزای گیاهی راهبری و مراقبت از گیاهان در برابر عوامل خسارتزای گیاهی ترکیبی مشاهده راهنما 13022484000 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه معاونت بهبود تولیدات گیاهی 33359466
17 ارائه مجوز خروج و ترخیص گمرکی آفت کش‌ها و محموله‌های گیاهی صدور مجوز ترخیص گمرکی محموله های گیاهی الکترونیکی مشاهده راهنما 13012481101 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه معاونت بهبود تولیدات گیاهی 33359466
18 ارائه مجوز قرنطینه و گواهی بهداشتی محموله های گیاهی صدور گواهی بهداشتی صادرات محموله‌های کشاورزی (گیاهی) الکترونیکی مشاهده راهنما 13012479102 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه معاونت بهبود تولیدات گیاهی 33359466
19 ارائه مجوز قرنطینه و گواهی بهداشتی محموله های گیاهی صدور گواهی بهداشتی جابجایی نهال و اندام‌های تکثیری گیاهی ترکیبی مشاهده راهنما 13022479103 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه معاونت بهبود تولیدات گیاهی 33359466
20 ارائه مجوز واحدهای گیاهپزشکی صدور پروانه تولید عوامل ماکروارگانیسم کنترل بیولوژیک آفات (انسکتاریوم گیاهپزشکی) الکترونیکی مشاهده راهنما 13012478138 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه معاونت بهبود تولیدات گیاهی 33359466
21 صدور کد شناسایی محصولات گیاهی صدور کد شناسایی محصولات گیاهی ترکیبی مشاهده راهنما 13023054000 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه معاونت بهبود تولیدات گیاهی 33359466
22 ارائه خدمات آموزشی و ترویجی حوزه کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی ارائه خدمات آموزشی و ترویجی بخش کشاورزی و منابع طبیعی ترکیبی مشاهده راهنما 13022825100 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی 33359541
23 ارائه خدمات آموزشی و ترویجی حوزه کشاورزی، علوم دامی و منابع طبیعی معرفی برگزیدگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی حضوری مشاهده راهنما 13022825125 ورود به خدمت مشاهده سئوال مشاهده بیانیه مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی 33359541