jahad_header (5)
  • فيش حقوق كاركنان سازمان مربوط به ماه شهریور ( ۶ ) سال ۱۳۹۸ و ماههاي قبل از آن در اين پورتال درج شد

ایمیلهای سازمان جهادکشاورزی

صندوق پست الكترونيكي معاونتها و مديريتها و ادارات سازمان جهادكشاورزي استان خوزستان

 
EMAIL1