jahad_header (5)

مناقصه و مزایده

مناقصه شماره :۲۳۵۰/۱۲/۱۰۷مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

سایت مناقصه و مزایده کشوری

 

مزایده شماره :۱۰۷/۱۲/۱۱۳۶۱۱مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

سایت مناقصه و مزایده کشوری

 

مزایده شماره :۱۰۶/۱۰۸۴۴۷مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶

سایت مزایده الکترونیک سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار

 

مزایده شماره :۱۰۷/۱۲/۱۰۷۳۲۱مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹

سایت مناقصه و مزایده کشوری

 

 

مزایده شماره :۱۰۷/۱۲/۱۰۳۹۲۲مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۱

سایت مناقصه و مزایده کشوری

 

مزایده شماره :۱۰۷/۱۲/۹۴۴۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۹

سایت مناقصه و مزایده کشوری

 

 

مزایده شماره :۱۰۷/۱۲/۸۷۳۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۴

سایت مناقصه و مزایده کشوری

 

مناقصات و مزایدات سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

 

مزایده شماره : ۱۰۷/۱۲/۷۵۶۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

 

مزایده شماره : ۱۰۷/۱۲/۶۴۱۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۳۲۰۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۲۴۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۱۲۱۷۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۱۴۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۵۹۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۲۶۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۱۳۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۱۴۴۳۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۱۴۰۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۱۳۶۰۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۱۳۴۱۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴

 

مزایده شماره : ۱۰۷/۱۲/۱۲۹۵۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴

 

مزایده شماره : ۱۰۷/۱۲/۱۱۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

 

مزایده شماره : ۱۰۷/۱۲/۱۰۴۰۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۱۰۱۹۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

 

مزایده شماره : ۱۰۷/۱۲/۱۰۸۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۹۸۵۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

 

مزایده شماره : ۱۰۷/۱۲/۹۷۳۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

 

مزایده شماره : ۱۰۷/۱۲/۹۴۳۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

 

مزایده شماره : ۱۰۷/۱۲/۹۱۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۸۸۹۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۸۷۸۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۸۶۲۵۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹

 

مزایده شماره : ۱۰۷/۱۲/۸۶۲۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹

 

مزایده شماره : ۱۰۷/۱۲/۷۹۷۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۷۹۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۷۷۸۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

 

مزایده شماره : ۱۰۷/۱۲/۷۴۰۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

 

مزایده شماره : ۱۰۷/۱۲/۶۹۹۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

 

مزایده شماره : ۱۰۷/۱۲/۵۵۳۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

 

مزایده شماره : ۱۰۷/۱۲/۵۸۲۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

 

مزایده  شماره : ۱۰۷/۱۲/۵۰۵۳۰ مورخ  ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

 

مزایده  شماره : ۱۰۷/۱۲/۴۴۱۰۶ مورخ  ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۳۳۶۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

 

مزایده  شماره : ۱۰۷/۱۲/۲۵۸۵۵۳ مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

 

مناقصه  شماره :  ۲۶۰۱۹/۱۲/۱۰۷ مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

 

مزایده  شماره : ۱۰۷/۱۲/۲۳۸۲۵ مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۰۹

 

اصلاحیه مزایده  شماره : ۲۰۶۶۶/۱۲/۱۰۷ مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

 

مزایده  شماره : ۲۰۶۶۶/۱۲/۱۰۷ مورخ  ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

 

مناقصه  شماره :  ۱۹۴۴۳/۱۲/۱۰۷ مورخ  ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

 

مناقصه شماره : ۱۷۳۶۱/۱۲/۱۰۷ مورخ  ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۸۱۳۲ مورخ  ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

 

مناقصه شماره : ۱۲۰۸۷۸/۱۲/۱۰۷ مورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

 

 

مناقصه شماره : ۱۰۱/۱۲/۱۱۴۱۱۳ مورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۲۶

 

مناقصه ارزیابی کیفی شماره : : شماره ۱۰۷/۱۲/۱۱۲۸۱۶ مورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

 

مزایده  شماره : ۱۰۷/۱۲/۱۱۲۲۳۱ مورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰

 

مناقصه شماره : ۱۰۷/۱۲/۱۰۸۲۸۲ مورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

 

مزایده  شماره : ۱۰۶۸۶۲/۱۲/۱۰۷ مورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۰۸

 

مناقصه شماره : ۱۰۷۳۶۱/۱۲/۱۰۷ مورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

 

مزایده شماره : ۹۶۲۵۱/۱۲/۱۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

 

مزایده  شماره : ۹۶۲۹۸/۱۲/۱۰۷ مورخ  ۱۳۹۹/۱۰/۱۴

 

مزایده  شماره : ۸۴۴۳۵/۱۲/۱۰۷ مورخ  ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

 

مزایده  شماره :  ۱۰۷/۱۲/ ۷۶۷۳۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ 

 

مناقصه شماره :  ۱۰۷/۱۲/ ۷۶۴۲۶ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ 

 

مناقصه ۶-۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۶

 

مزایده ۳ - ۲ - ۹۹

 

مزایده ۴۵ - ۹۸

 

mona_۹۸۴۱۴۴ مناقصه

 

تجدید مناقصه mona_۹۹_۱

 

مزایده moza_۹۹_۱

 

مناقصه mona_۹۸۳۶_۹۸۳۷

 

مناقصه mona_۹۸۲۵_۹۸۳۴

 

مناقصه ۲۴-۹۸/۲۰

 

مناقصه ۲۹-۹۸/۲۵

 

مناقصه ۹۸/۹ و ۹۸/۱۸ و ۹۸/۱۹

 

مناقصه ۱۷-۹۸/۱۴

 

مناقصه ۹۸/۰۸

 

مناقصه ۹۸/۰۷

 

مناقصه ۹۸/۳

 

مناقصه ۹۷/۳۹ - ۹۷/۴۲ 

 

مناقصه ۹۸/۳ مورخ ۹۸/۰۲/۰۳ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۹۱۹

 

مناقصه ۹۵/۵ مورخ ۹۸/۰۱/۱۹ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۸۹۶

 

مناقصه ۹۷/۳۰ , ۹۷/۳۱ , ۹۷/۳۲ مورخ ۹۷/۱۲/۲۵

 

مناقصه ۹۷/۳۳ ، ۹۷/۳۴ ، ۹۷/۳۵ ، ۹۷/۳۶ مورخ ۹۷/۱۲/۲۲ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۸۷۶

 

آگهی فراخوان برای واگذاری پروژه های تکمیلی و جدید ۱۳۹۷/۱۲/۱۴

 

مناقصه ۹۷/۲۷ , ۹۷/۲۸ , ۹۷/۲۹ مورخ ۹۷/۱۲/۱۲ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۸۶۰

 

مناقصه ۹۷/۲۱ , ۹۷/۲۳ , ۹۷/۲۴ ، ۹۷/۲۵ مورخ ۹۷/۱۲/۰۵ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۸۵۰

 

مناقصه ۹۷/۱۶ , ۹۷/۱۸ , ۹۷/۱۹ مورخ ۹۷/۱۱/۳۰ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۸۳۹

 

مناقصه ۹۷/۱۴ مورخ ۹۷/۱۱/۰۳ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۷۹۸

 

مزایده ۹۷/۱ مورخ ۹۷/۰۷/۲۲ به شماره ۷/۱۲/۱۶۶۶

 

مناقصه ۹۷/۳ مورخ ۹۷/۱/۲۶ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۴۰۷

 

مناقصه ۹۷/۲ مورخ ۹۶/۱۲/۰۶ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۳۱۰

 

مناقصه ۹۷/۱ مورخ ۹۶/۱۲/۰۶ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۳۱۰

 

مزایده ۹۶/۷ - ۹۶/۱۱ مورخ ۹۶/۱۰/۰۵ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۲۴۳

 

مزایده ۹۶/۱۲ - ۹۶/۱۹ مورخ ۹۶/۱۰/۰۵ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۲۴۳

 

مزایده ۹۶/۶  مورخ ۹۶/۰۵/۳۱ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۱۸۸

 

مزایده ۹۶/۵  مورخ ۹۶/۰۳/۰۸ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۰۸۳

 

مزایده ۹۶/۱  مورخ ۹۶/۰۱/۲۱ به شماره ۱۰۷/۱۲/۹۸۱

 

مناقصه ۹۶/۳۵-۹۶/۳۶-۹۶/۳۷ مورخ ۹۷/۰۲/۱۷ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۴۵۱

 

مناقصه ۹۶/۲۳-۹۶/۲۴ مورخ ۹۷/۰۱/۲۹ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۴۱۵

 

مناقصه ۹۶/۴-۹۶/۲۷-۹۶/۳۳ مورخ ۹۷/۰۲/۱۰ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۴۳۲

 

مناقصه ۹۷/۲۰ مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۳۵۱

 

مناقصه ۹۶/۱۶-۹۶/۱۷ مورخ ۹۶/۱۲/۰۶ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۳۱۰

 

مناقصه ۹۶/۱۲-۹۶/۱۳ -۹۶/۱۴-۹۶/۱۵-۹۶/۱۹-۹۶/۱۳ مورخ ۹۶/۱۲/۲۱ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۳۵۰

 

مناقصه ۹۶/۷-۹۶/۸ -۹۶/۹-۹۶/۱۰-۹۶/۱۱ مورخ ۹۶/۱۱/۰۱ به شماره ۱۰۷/۱۲/۱۲۶۵

 

مناقصه ۹۶/۲ مورخ ۹۶/۰۱/۲۱ به شماره ۱۰۷/۱۲/۹۸۲

 

مناقصه ۹۶/۱ مورخ ۹۵/۱۲/۰۲ به شماره ۱۰۷/۱۲/۹۱۷