jahad_header (5)

دستور العمل بروز رسانی پورتال

بسمه تعالی

 

دستور العمل بروز رسانی پورتال سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان

 

پورتال سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان یک پورتال اطلاع رسانی در زمینه رسالت و وظایف سازمان شامل اطلاعات گوناگون در زمینه مسائل کشاورزی ، دامی ، شیلاتی ، منابع طبیعی ، امورعشایر ، مردم و پرسنل سازمان است که با توجه به تنوع نیازهای روزانه کاربران قاعدتا اطلاعات پورتال میبایست متناسب با نوع اطلاعات مورد نیاز در بازه های زمانی مختلف از یک روز تا  فصول کشت و مناسبتها ، مورد بازدید و بهنگام گردد. لذا از کلیه معاونتها و مدیریتها و ادارات سازمان که امکان بهنگام سازی اطلاعات مرتبط به وظایف خود درخواست می شود به صورت روزانه و از ابتدای ساعت کاری نسبت به بازدید پورتال اقدام نموده و در صورت لزوم  ، اطلاعات خود را ویرایش و بهنگام نمایند. معاونت برنامه ریزی سازمان بعنوان متولی اصلی پورتال ، حسب وظایف ذاتی خود روزانه نسبت به بازدید پورتال اقدام و اطلاعات مربوط به خود را بهنگام می نماید و در عین حال اطلاعات سایر معاونتها و مدیریتها و ادارات را نیز از لحاظ بهنگام بودن رصد می نماید .

 

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان