jahad_header (5)

قوانین و مقررات

 

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و براساس برنامه ریزی ها

 

رئیس جمهور-قانون حفاظت از خاک-۳۳۳۰۸

 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور

 

قوانین ، آیین نامه ها و دستورالعماهای وزارت جهادکشاورزی ( دفتر برنامه و بودجه )

 

قانون الحاق تنظيم مقررات مالي دولت (۲)

 

قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور - ماده واحده و جداول كلان منابع ومصارف بودجه به انضمام پيوست ها

 

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۴ كل كشور

 

قانون مصوب بودجه سال ۹۴

 

افق كشاورزي در سال ۱۴۰۴ در ايران ۱

افق كشاورزي در سال ۱۴۰۴ در ايران ۲


افق كشاورزي در سال ۱۴۰۴ در ايران ۳


افق كشاورزي در سال ۱۴۰۴ در ايران ۴

 

قانون برنامه ۵ ساله اول توسعه

قانون برنامه ۵ ساله دوم توسعه


قانون برنامه ۵ ساله سوم توسعه


قانون برنامه ۵ ساله چهارم توسعه


قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه

 

قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه


قسمت اول سند توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي در برنامه چهارم


قسمت دوم سند توسعه بخش كشاورزي و منابع طبيعي در برنامه چهارم

 

قانون مقررات مالي تشكيلات وزارت جهادكشاورزي

 

قوانين بودجه سنواتي كل كشور

 

اصل ۴۴ قانون اساسي


قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 


قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي 
 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 
 

قانون مديريت خدمات كشوري

 

قانون عمليات بانكي بدون ربا