jahad_header (5)

پایش مزارع گندم هندیجان برای شناسایی زنگ زرد

پایش مزارع  گندم هندیجان برای شناسایی زنگ زرد

۲۱۰۰۰ هکتار از مزارع شهرستان هندیجان  مورد بازدید و پایش زنگ زرد قرار گرفته شده است.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان هندیجان گفت: با توجه به مناسب بودن شرایط جوی برای شیوع بیماری زنگ زرد در مزارع،  پایش و بررسی مستمر و بکارگیری توصیه های فنی برای جلوگیری از شیوع بیماری زنگ زرد در مزارع  گندم ضروری است.

علی شکاری افزود: تا کنون ۲۱۰۰۰ هکتار از مزارع شهرستان  مورد بازدید و پایش زنگ زرد قرار گرفته شده است.

 

وی اظهار داشت: استفاده  از ارقام مقاوم، تراکم مناسب بوته، رعایت زمان مناسب کاشت ، استفاده از کود اوره به مقدار مناسب ، استفاده از کود پتاس و مدیریت آبیاری و تغذیه از روش های کنترل این بیماری است.

 

شایان ذکر است در سال جاری بالغ بر ۳۵۰۰۰ هکتار از اراضی شهرستان هندیجان  زیر کشت گندم رفته است.

 


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.