jahad_header (5)

اجرای کشاورزی حفاظتی در اراضی خرمشهر

اجرای کشاورزی حفاظتی در اراضی خرمشهر

در بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خرمشهر خاکورزی حفاظتی اجرا شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از ۴ هزار و ۲۸۴ هکتار عملیات خاکورزی حفاظتی در شهرستان خبر داد.

کیوان طرفی گفت:خـاکورزی حفـاظتی از نظـر مفهـومی عبـارت اسـت از روشـی در کشاورزی که برای کم کردن عملیـات خـاکورزی (شخم)، حـداقل بـه هـم خوردگی خاک، حفظ بقایای گیاهی حداقل در ۳۰ درصد از سطح خاک بعـد از عملیات خاکورزی و کاشت و در نتیجـه کـاهش انـرژی مـورد نیـاز طراحی شده است.

وی اظهار کرد : هدف از کاربرد سیـستم های خـاکورزی حفـاظتی کنترل کافی علف های هرز و افزایش دادن پوشـش بقایـای گیـاهی بـه منظور حفاظت از خاک در برابر فرسایش آبـی و بـادی و افـزایش مقـدار نفـوذ آب بـه خـاک است.


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.