jahad_header (5)

آشنایی بانوان هندیجانی با پرورش مرغ بومی

آشنایی بانوان هندیجانی با پرورش مرغ بومی

دوره مـــهـارتــی پـــرورش مــرغ بــومــی بـــا حضور بـانوان هندیجانی برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان هندیجان گفت:  دوره مـــهـارتــی پـــرورش مــرغ بــومــی بـــا حضور ۲۵ نـفـر از بـانوان علاقـمـنـد بــه مشاغـل خــانــگـی در روسـتـای حـسـیـن آبــــاد بـــرگــزار شــــد.


 علی شکاری افزود: در این دوره مـهارتی متقاضیان بـا سـرمـایـه مـورد نـیـاز جـهـت پـرورش مـرغ بـومـی، سـالـن و تجهیزات لازم جـهـت پـرورش مــرغ بـومـی، اقدامات مؤثر و مهم در پرورش مـرغ مـحـلی، وظایف و اقدامات پرورش دهنده مرغ بومی در شبانه روز و واکسـیـنـاسـیـون و آشـنـایی بـا بـیـمـاری هــا و نحوه درمان در پرورش مـرغ بـومـی و بـازاریـابـی و فــروش در بــازار آشنا شدند.

 وی هـــدف از بـــرگـــــزاری ایــن دوره آمــوزشــی را  ارتـقـا دانـش پـرورش دهندگان مـرغ بـومـی در شـهـرسـتـان در راسـتـای افزایش عملکرد عنوان کرد.


 

 

 

 


برای فرستادن دیدگاه خود بايد وارد شوید یا نام نویسی نمایید.